Algemene verkoopsvoorwaarden en privacy

Algemene verkoopsvoorwaarden en gebruiksaanwijzingen “little feet” Ondernemingsgegevens Little feet Oudenaardsesteenweg 184 8580 Avelgem info@littlefeet.be BE0740.602.720

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van “little feet”, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Oudenaardsesteenweg 184 8580 Avelgem, BTW BE0740.602.720 , ondernemingsnummer 0740.602.720  (hierna genoemd ‘little feet’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van “little feet” moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk “little feet” aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden little feet niet. ‘little feet’ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ‘little feet’ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ‘little feet’ via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ‘little feet’. ‘little feet’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad ‘Winkels’ gaan en kiest daar voor de optie ‘Online bestellen’. De klant kan daar het gewenste product kiezen, de kleur ervan en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Beschrijving’ en ‘Extra informatie’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘voeg toe aan mijn winkelmandje’ naar het winkelmandje gegaan worden. Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door DPD.  Voor een verzending betaalt de klant een verzendingskost. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Bancontact, iDeal   of direct bank transfer. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij ‘little feet’ de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost €,00 bedraagt. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van ‘little feet’ gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan deze ook downloaden door op de knop ‘downloaden’ te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail. ‘little feet’ is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt ‘little feet’ hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra ‘little feet’ met het order bezig is, kan ‘little feet’ dit mededelen aan de klant door op de knop ‘processing ‘ te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De gegevens van de klant worden verwerkt door Sendcloud die een label creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met B-post. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van DPD. Wij werken samen met DPD. DPD streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor Nederland hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 dagen. Voor levering buiten wordt een kost aangerekend aan de klant. Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het verzendingsbedrag automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelmandje. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen. Voor leveringen in de rest van de Europese Unie dient een opleg te worden betaald ter waarde van de standaard verzendingskost per gewicht per land bepaald door Sendcloud (met DPD).

Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk. Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door ‘little feet’ bij DPD zijn geen verantwoordelijkheid van ‘little feet’. ‘little feet’ doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. DPD streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan ‘little feet’. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ‘little feet’ was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ‘little feet’. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ‘little feet’te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen al dan niet op afstand  aankopen bij ‘little feet’. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ‘little feet’, Oudenaardsesteenweg 184 8580 Avelgem , info@littlefeet.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. Dit formulier kan gevonden worden op de link ‘herroepingsrecht’ onderaan de website.(of klik hier) Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ‘little feet’ heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ‘little feet’, Oudenaardsesteenweg 184 8580 Avelgem  (adres vestiging). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij er tussen de klant en ‘little feet’ andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.  Behoudens de wettelijke bepalingen over het herroepingsrecht kan de klant zich niet op dit recht beroepen indien er een product op maat besteld wordt bijvoorbeeld gepersonaliseerd artikel met naam, alsook als het product om hygiënische redenen niet kan worden teruggestuurd. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ‘little feet’ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ‘little feet’ alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ‘little feet’ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan ‘little feet’ wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ‘little feet’ geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. ‘little feet’ betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en gebruikt zijn, is terugzenden slechts mogelijk wanneer het product niet beschadigd hygiënisch bij ‘little feet’ na herroeping wordt teruggenomen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de ‘little feet’ en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ‘little feet’. Bij vaststelling van een gebrek moet de ‘little feet’ zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, wasvoorschriften of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van ‘little feet’ is bereikbaar via e-mail op info@littlefeet.be of per post op het volgende kantooradres: Oudenaardsesteenweg 184 8580 Avelgem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ‘little feet’ beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt ‘little feet’  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

‘little feet’ respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, enz.) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ‘little feet’ Oudenaardsesteenweg 184 8580 Avelgem , info@littlefeet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten Oudenaardsesteenweg 184 8580 Avelgem , info@littlefeet.be .Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. ‘little feet’ houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de eigen internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@littlefeet.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door ‘little feet’ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ‘little feet’. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK bevoegd. Informatieplicht van de verkoper: Deze verkoopsvoorwaarden zijn te vinden op www.littlefeet.be en worden met de bestelling meegestuurd.

Gebruiksaanwijzingen:

De producten aangekocht bij ‘little feet’ worden gebruikt volgens volgende aanwijzingen, wasvoorschriften  en de omschrijvingen bij de babynestjes, trappelzakken en speeldekens.

De producten steeds weg houden van een warmtebron & open vuur , niet beveiligde randen en andere risicovolle omgevingen.

Bij schade aan het product dient zich herstelling op. Beschadigd product niet gebruiken.

Gebruik van het product in bed om de baby tussen in te laten slapen is niet veilig en kan gevaarlijk zijn. De trappelzak is geen slaapzak; het nestje en het speeldeken is niet geschikt voor co-sleeping.

De producten kunnen worden gebruikt van bij de geboorte van de baby tot de leeftijd die afhankelijk is van het groeiproces van uw baby. Ze kunnen nooit als bedje (of in bed-kinderbox –babypark-ledikant) gebruikt worden.

Het nestje, trappelzak en speeldeken wordt steeds gebruikt onder toezicht van een handelingsbekwaam meerderjarig persoon. Laat uw baby niet zonder toezicht in/op het product achter. Wees bijzonder aandachtig bij gebruik op een tafel. Bij gebruik in een voertuig (trappelzak) dient de baby op zich beveiligd te worden.

Het nestje, trappelzak en het speeldeken wordt op een stevige platte ondergrond geplaatst.

Gebruik het nestje voor kleine dutjes. Pas op met de touwtjes die het nestje verstelbaar maken en afsluiten, bevestig het slabbetje met de drukkoppen aan het nestje over de versteltouwtjes. Zo kan de baby niet verstrikt raken in de touwtjes. Positioneer uw baby met de voetjes aan het slabbetje.

Gebruik het nestje niet meer als de baby zich kan omrollen. De kans op verstikking neemt dan toe. Vervoer het nestje en de baby apart: door de zachte materialen kan het nestje inklappen.

De trappelzak is eenvoudig in zijn gebruik en geschikt met openingen voor de drie-puntsgordel.

Delen via